2023 оны 10-р сарын 05, Пүрэв гариг

Хууль, тогтоомж

Хүн амын ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах заавар
Усан хангамж, Ариун цэврийн байгууламжийн сүлжээнд эрсдэлийн үнэлгээ хийх заавар
Жижиг суурин газрын усан хангамжид нэвтрүүлэх хүн амын ундны усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөө боловсруулах, эрдслийн үнэлгээ хийх аргачилсан заавар
БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН 227 ТООТ ТУШААЛ
Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн техник ашиглалтын дүрэм
Барилга, Хот байгуулалтын сайдын 192 тоот тушаал Техник ашиглалтын дүрэм батлах тухай
Иргэдээс өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль
Засгийн газрын 236 дугаар тогтоол /Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай /
Аж ахуй үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай
Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай / шинэчилсэн найруулга/
Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль
Өрсөлдөөний тухай хууль
Барилгын тухай хууль
Монгол Улсын Үндсэн хууль(3)
Ариун цэврийн тухай хууль
ХСУХАТ-ын ашиглалтын тухай хууль (1)
Усны тухай хууль (2)
Тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага шинэчлэн батлах тухай
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль
Монгол улсын үндсэн хууль(4)
Концессын тухай хууль
Захиргааны хариуцлагын тухай хууль
Барилга, Хот байгуулалтын сайдын 200 тоот тушаал
Барилга, Хот байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн даргын А/50 тоот тушаал
Барилга, Хот байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн даргын А125 тоот тушаал