2023 оны 10-р сарын 05, Пүрэв гариг

2023 ОНЫ 05 САРЫН 10, 12-НЫ ӨДӨР МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛТНЫ МЭДЛЭГ УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ, ЧАДАВХИЖУУЛАХ "ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ДУЛААН ТҮГЭЭЛТИЙН ТОХИРУУЛГА ГОРИМ", "ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТ, АШИГЛАЛТ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ, ДУЛААНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ОНОВЧТОЙ ГОРИМ ТОГТООЖ ҮР АШГИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ" СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ НИЙТ 12 ИНЖЕНЕР, ТЕХНИКИЙН АЖИЛЧИД ХАМРАГДЛАА.

ХэвлэхgetContentDate()); ?>, Нийт үзсэн : 123

2023 ОНЫ 05 САРЫН 10, 12-НЫ ӨДӨР МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛТНЫ МЭДЛЭГ УР ЧАДВАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ, ЧАДАВХИЖУУЛАХ "ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙН ДУЛААН ТҮГЭЭЛТИЙН ТОХИРУУЛГА ГОРИМ", "ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН УГСРАЛТ, АШИГЛАЛТ, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ, ДУЛААНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ОНОВЧТОЙ ГОРИМ ТОГТООЖ ҮР АШГИЙГ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ" СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ НИЙТ 12 ИНЖЕНЕР, ТЕХНИКИЙН АЖИЛЧИД ХАМРАГДЛАА.