3.4 хүрээ Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн ашиглалтын "Мэргэшсэн инженер"-ийн зэрэг горилох, сунгах сонгон суралцах 5 багц /кредит/ цаг тооцох сургалтын бүртгэл явагдаж байна

2019 оны 10-р сарын 07
3.4 хүрээ Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн ашиглалтын "Мэргэшсэн инженер"-ийн зэрэг горилох, сунгах сонгон суралцах 5 багц /кредит/ цаг тооцох сургалтын бүртгэл явагдаж байна

3.4 хүрээ Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн ашиглалтын "Мэргэшсэн инженер"-ийн зэрэг горилох, сунгах сонгон суралцах 5 багц /кредит/ цаг тооцох сургалтын бүртгэл явагдаж байна